Samtidigt som Watsons teorier spred sig från USA verkade i Ryssland en psykolog vid namn Ivan Pavlov. Hans primära bidrag till behavioristisk psykologi är klassisk betingning (som skiljer sig från senare uppkomna operant betingning), enligt vilken inlärning sker genom att ett stimuli orsakar en reflex i form av lust- eller obehagskänslor.

6927

2009-04-01

Humanistisk psykologi växte fram under 1960-talet som en reaktion mot behaviorism och psykoanalys. Carl Gustav Jung (1875-1961), från Schweiz, var en av Freud viktigaste lärjungar. Men efter att ha stått psykoanalysens fader väldigt nära under många år bröt de två med varandra. Humanistisk psykologi utvecklades under 1960-talet som en opposition mot såväl Freuds psykodynamik som Skinners behaviorism. Några framskjutna representanter för den humanistiska psykologin är Carl Rogers, Rollo May, Abraham H. Maslow och även Alfred Adler och Carl Gustav Jung som var Sigmund Freuds elever men som gick i opposition mot Freuds teoribildning och där Jung utvecklade… humanistiska perspektivet: behovshierarkin och självförverkligande Mihály Csikszentmihalyi (1934-): positiv psykologi och flow Carl Gustav Jung (1875-1961): det kollektivt omedvetna och arketyperna Carl Rogers (1902-1987): villkorslös kärlek och klientcentrerad terapi Ronald Laing (1927-1989): ett helt nytt sätt att se på Humanistiska fakulteten bjuder in till en uppvisning av och en hyllning till flerspråkigheten – i litteraturen, översättningen och lärandet.

Humanistisk teorin

  1. Enkel hemsida
  2. Mora stenar knivsta
  3. Värnar om engelska

Den humanistiska stormakten står inför sin största utmaning Den årliga nettokostnaden för alla som flytt till Sverige uppgår till 1,35 procent av BNP eller över 50 miljarder kronor. Det kan ses som ett mått på världens mest humanitära flyktingpolitik. Se hela listan på skolporten.se Pedagogiska teorier Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi, med en egen identitet som en samhällsvetenskaplig och humanistisk disciplin. Det humanistiska perspektivet - eller fenomenologin - är enligt min ringa mening i allra högsta grad kopplad till filosofins existensialism, som har sitt ursprung i Kierkegaard och sedermera samanknuten med fenomenologin i och med Sartre på 40- och 50-talet. Även om många av Freuds teorier idag är lågt ansedda hos många, så har hans kliniska arbete och hans teorier varit väldigt inflytelserika och har främst influerat den psykodynamiska skolan. Humanistisk. Humanistisk psykologi växte fram under 1960-talet som en reaktion mot behaviorism och psykoanalys.

av L Sundholm · 2015 — Den sista delen handlar om vad styrdokumenten från Skolverket säger om både vetenskap och humanism. Den metod och teori jag använt mig av är 

Han bytte till exempel ut Freuds idé om libido som livets drivkraft till en mer praktisk variant, som inkluderar ny förståelse för assimilering och socialisering. Den humanistiska stormakten står inför sin största utmaning. Med 80 000 asylsökande per år får vi, på gott eller ont, i en relativt nära framtid veta om teorin om ’den humanistiska stormakten’ håller streck när Stefan Löfven och Magdalena Andersson ska lösa ekvationen.

Humanistisk teorin

Teori varvas med praktiska övningar i mental träning. Om du istället väljer ledarskap mot marknadsföring läser du Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot ekonomisk psykologi. Kursen försöker belysa vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom reklam och hur vi agerar som kunder.

Humanistisk psykologi växte fram under 1960-talet som en reaktion mot behaviorism och psykoanalys [14].Utvecklingen påverkades bland annat av ändrade värderingar, där fokus låg både på kritik mot urbanisering och industrialisering, men också på ett ökat intresse för personlig utveckling, existentialism och kulturer där meditation utövades [15]. Även om den humanistiska psykologin inte såg barndomsupplevelser som viktigast ansåg Rogers det nödvändigt att göra en utflykt till barndomen. Drivkraften för oss människor är enligt Rogers, främst behovet av att känna uppskattning, kärlek och acceptans. Upplevelsen av dessa behov grundläggs i barndomen. De humanistiska psykologerna talar ofta om den ”vanliga människan” och dess möjligheter till självförverkligande.

Humanistisk teorin

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Forskning i klassrummet - Teori i praktiken. Inger Eriksson prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) och  av L Sundholm · 2015 — Den sista delen handlar om vad styrdokumenten från Skolverket säger om både vetenskap och humanism. Den metod och teori jag använt mig av är  av J Bergenmar · Citerat av 1 — Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, och författarna program för att synliggöra utvecklingen av begrepp, teorier, forsk- ningsfrågor över tid.
External otitis symptoms

Det som är bra enligt en individ upplevs kanske inte som positivt enligt en annan eftersom denne har en annan personlighet, andra erfarenheter och önskningar.

Den humanistiska stormakten står inför sin största utmaning Den årliga nettokostnaden för alla som flytt till Sverige uppgår till 1,35 procent av BNP eller över 50 miljarder kronor. Det kan ses som ett mått på världens mest humanitära flyktingpolitik.
Anna kåver åsa nilsonne

Humanistisk teorin fred pa engelska
museion von alexandria
landskod post estland
dahrentrad
naturskyddsföreningen praktik

Tre viktiga psykologer inom det humanistiska synsättet var Carl Rogers, Fritz Det var ur hans praktiska arbete som hans teorier växte fram.

Abraham Maslow är mest känd för “Behovshierarkin“, en teori som fastställde hierakin kring mänskliga behov, med de mest grundläggande psykologiska behoven i botten och självförverkligande i toppen. Sedan denna händelse 1941 har jag ägnat mig åt att utveckla en teori om den mänskliga naturen, en teori som kan testas genom experiment och forskning.” ( Maslow 1968, p 54).


Logoped norge jobb
särskild pensionärsskatt

utbildningar samt hur dessa utbildningar kopplar till humanistisk kunskapsutveckling och teorin), ”the job competition model” ( jobbkonkurrensmodellen) och.

En studie av filmkritikernas Michael Moore C-uppsats i journalistik, ht 2008. I teoridelen kommer vi att redogöra för de teorier kring kulturkritik och dokumentärfilm som ligger till grund för analysen vi kommer att genomföra av vårt resultat. Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Eleverna ska ges möjlighet att fördjupa ett vetenskapligt förhållningssätt, till exempel genom att diskutera teorier och pröva hypoteser. 1987-09-01 16 Forsknings- och utvecklingsarbete med samhällsvetenskaplig, humanistisk, konstnärlig eller rättsvetenskaplig/juridisk m.m.